شرکت ستاره غلات پارس

==================================================
چارلز سینگلتون مدیرعامل