جدول قیمت گذاری

شروع کننده

۲ تومان /ماهانه

شرکت ستاره غلات پارس

=========================

طلایی

طلایی

۷۰ تومان /ماهانه

شرکت ستاره غلات پارس

=========================

پریمیوم

۶۵ تومان /ماهانه

شرکت ستاره غلات پارس

=========================

پروژه

۱۲۰ تومان /ماهانه

شرکت ستاره غلات پارس

=========================